Marco normativo Marco normativo

Data Descrición Contido
07/11/2022 ORDE do 26 de outubro de 2022 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal Ver todo...
20/05/2021 ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se establecen os prezos privados que percibirá a Axencia Galega de Innovación polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño e a Axencia Galega da Industria Forestal polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia Ver todo...
05/03/2019 ORDE do 19 de febreiro de 2019 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal Ver todo...
27/07/2018 Orde do 16 de xullo de 2018 pola que se fixa a data da efectiva integración dos medios persoais e materiais do centro de investigación e innovación autonómico CIS-Madeira á Axencia Galega da Industria Forestal (Xera). Ver todo...
28/12/2017 RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega da Industria Forestal. Ver todo...
03/08/2017 DECRETO 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos. Ver todo...