Axencia Galega da Industria Forestal

Ponentes

José J. Martel Muñoz-Cobos

Jose J. Martel Muñoz-Cobos

Enxeñeiro de Montes

Xunta de Galicia - España

Funcionario da Xunta de Galicia desde 1989, onde realizou distintas funcións ao longo destes anos.

- Xestión directa de montes ata o ano 2000, entre os que destaca especialmente a xestión dos montes de titularidade da Xunta de Galicia en Monfero ( na actualidade incluídos no Parque Natural das Fragas do Eume), executando plantacións de Betula celtibérica, e tratamentos silvícolas en carballo.
- Xestión do Sequero de Carballo, ata o ano 2004, centro dependente da Consellería do Medio Rural que procesa sementes de especies forestais para o subministro aos viveiros de Galicia.
- Técnico do Servizo de Conservación da Natureza de A Coruña.
- Xefe do Servizo de Montes de A Coruña, entre os anos 2004 a 2011.
- Xefe de Sección de Acuicultura do Servizo de Recursos Mariños de A Coruña.
- Xefe de Servizo de Parques Naturais na Consellería de Medio Ambiente.

Na actualidade é xefe do Servizo de Saude e Vitalidade do Monte da Dirección Xeral De Planificación e Ordenación Forestal, con funcións de monitorización e control de doenzas e pragas de especies forestais, subministro de sementes forestais, xestión de materiais forestais de reprodución e xestión de soutos tradicionais.

English version

Official of the Xunta de Galicia since 1989, where he has performed several tasks over the years.
Direct management of forests until the year 2000, including the management of forests currently included in the Fragas do Eume Natural Park, carrying out plantations of Betula celtiberica, and silvicultural treatments in oak forests.
Management of the Carballo Seed Processing Center until 2004, a Consellería do Medio Rural facility to supply forest seeds to Galician nurseries.
Technician at the Nature Conservation Service of A Coruña.
Head of the Forest Service of A Coruña from 2004 to 2011.
Head of the Aquaculture Section of the Marine Resources Service of A Coruña.
Head of the Natural Parks Service in the Ministry of Environment.
Currently, he is the head of the Health and Vitality Service of the Forest ate the Direction of Planning and Forestry Management, with responsibilities including monitoring and control of diseases and pests of forest species, supply of forest seeds, management of forest reproductive materials, and management of traditional chestnut groves.


Roque Rodríguez Soalleiro

Roque Rodríguez Soalleiro

Enxeñeiro de Montes e Catedrático de Universidade

Universidade de Santiago de Compostela – España

Enxeñeiro de Montes, E. T. S. Enxeñeiros de Montes de la U.P.M. Doutor en Enxeñaría de Montes, Departamento de Silvopascicultura da U.P.M. Director de teses. Premio Extraordinario de Tese Doutoral do curso Académico 1994/95.

Desde 1991 desenvolve a súa actividade docente de maneira continuada, tanto en materias de grao como de máster, así como nos antigos cursos de doutorado. Conta cun Diploma de docencia universitaria. Foi coordinador académico Erasmus coa Universidade George August de Göttingen (Alemaña) desde curso 1999/2000 e coa Albert- Ludwigs- Universität Freiburg (Alemaña) desde o curso 2005/06. Ademais, foi Subdirector de titulacións e subdirector de relacións exteriores da Escola Politécnica Superior de Lugo.

É autor ou coautor de máis de 75 artigos publicados, participou en 30 proxectos de investigación financiados por INIA, Plan Nacional ou Unión Europea, en 8 deles como investigador principal; é revisor habitual de máis de 25 revistas de JCR e membro de comités de avaliación de proxectos. Participou en 25 contratos de investigación ou transferencia de I+D co sector productivo e administracións públicas.

English version

Forest Engineer, Forest Technical Engineer from UPM. PhD in Forest Engineering, Department of Silvopastoralism at UPM. Thesis director. Extraordinary Doctoral Thesis Award for the Academic Year 1994/95.

Since 1991, he has been consistently engaged in teaching activities, both in undergraduate and master's degree courses, as well as in former doctoral programs. He holds a University Teaching Diploma. He served as the Erasmus academic coordinator with the George August University of Göttingen (Germany) from the 1999/2000 academic year and with the Albert-Ludwigs-University Freiburg (Germany) from the 2005/06 academic year. Additionally, he was Vice Dean for Academic Affairs and Vice Dean for External Relations at the Higher Technical School of Lugo.

Furthermore, he is the author or co-author of over 75 published articles, has participated in 30 research projects funded by INIA, the National Plan, or the European Union, acting as the principal investigator in 8 of them. He is a regular reviewer for more than 25 JCR journals and a member of project evaluation committees. He has been involved in 25 research or R&D transfer contracts with the productive sector and public administrations.


Xosé Francisco Pedras Saavedra

Xosé Francisco Pedras Saavedra

Enxeñeiro Técnico Agrícola

Xunta de Galicia - España

Desde 1999 desenvolve a súa carreira profesional como técnico de innovación no CIS-Madeira, actualmente integrado na Axencia Galega da Industria Forestal. Durante este anos levou acabo máis de 90 proxectos competitivos de I+D+i e innovación relacionados co sector da madeira, transferindo os resultados mediante contratos e asistencias técnicas a máis de 300 empresas do sector. É autor de 8 libros e máis de 70 artigos científico-técnicos relacionados coa tecnoloxía da madeira.

English version

Since 1999, he has been developed his professional career as an innovation technician at CIS-Madeira, currently integrated into the Axencia Galega da Industria Forestal. During these years, he has carried out more than 90 competitive R&D+i and innovation projects related to the wood sector, transferring the results through contracts and technical assistance to more than 300 companies within the sector. He is the author of 8 books and more than 70 scientific-technical articles related to wood technology.


Uwe Kies

Uwe Kies

Secretario Xeral

InnovaWood – Bélxica

Uwe Kies é secretario xeral de InnovaWood, a rede europea para a ciencia, a investigación, a innovación e a educación da madeira. Tamén é presidente da Alianza Wood4Bauhaus, unha plataforma política para promover un maior uso da madeira no sector da construción.

InnovaWood é unha asociación sen ánimo de lucro con sede en Bruxelas fundada en 2007, con ao redor de 60 organizacións membros en 28 países. A súa misión é proporcionar un foro para compartir coñecementos e información, crear sinerxias e colaboracións e dar seguimento ás tendencias en innovación, proporcionando orientación estratéxica no ecosistema europeo de I+i en resposta aos desafíos globais. 

Despois do lanzamento da Nova Bauhaus Europea por parte da presidenta da CE, Ursula von der Leyen, en 2021, a Alianza Wood4Bauhaus foi fundada polas principais organizacións coordinadoras do sector madeireiro europeo CEI-Bois, EPF, EOS, EFBWW e os socios científicos InnovaWood e InnoRenew. A Alianza establece unha plataforma aberta de promoción de políticas para fomentar a investigación, a cocreación e o desenvolvemento de habilidades para o uso novo e innovador da madeira na contorna construída. Uwe Kies é o seu presidente.

Posúe un mestrado en tecnoloxías da información forestal de HNEE e un doutorado en Ciencias Naturais da Universidade WWU de Münster en Alemaña. Como xestor e coordinador experimentado, adquiriu unha ampla experiencia en industrias forestais e ten unha longa traxectoria en proxectos financiados por Europa en temas forestais, madeireiros e relacionados coa innovación no marco do 7PM, Horizonte 2020 e Horizonte Europa.

English version

Uwe Kies is Secretary General of InnovaWood, the European network for wood science, research, innovation and education. He is also the chair of the Wood4Bauhaus Alliance, a policy platform to promote more wood use in the building sector.

InnovaWood is a Brussels-based non-profit association founded in 2007, with about 60 member organisations in 28 countries. The mission is to provide a forum for the members and partners to share knowledge and latest information, create synergies and collaborations, and follow innovation trends providing strategic orientation in the European R&I ecosystem in response to the global challenges.

Following the launch of the New European Bauhaus by the EC President Ursula von der Leyen in 2021, the Wood4Bauhaus Alliance was founded by the main umbrella organisations of the European wood sector CEI-Bois, EPF, EOS, EFBWW and the scientific partners InnovaWood and InnoRenew CoE. The Alliance establishes an open policy advocacy platform to encourage research, co-creation and skills development for novel and innovative use of wood in the built environment. Uwe Kies is the chair of the W4B Alliance.

Uwe Kies holds a MSc in forest information technologies from HNEE and a PhD in natural sciences from the WWU University of Münster in Germany. As an experienced manager and coordinator, he has gained broad expertise in forest-based industries and has a long record in European-funded projects in forestry, wood and innovation-related topics under FP7, Horizon 2020 and Horizon Europe.


Klaus Richter

Klaus Richter

Profesor Emérito e membro do consello científico asesor sobre bioeconomía

Goberno alemán - Alemaña

Estudiou ciencias da madeira na Universidade de Hamburgo e doctorouse.
Licenciatura sobre un estudo de investigación de aneis de árbores na Península Ibérica. Desde 1987 traballou como científico investigador en Empa (Laboratorio Federal Suízo de Ciencia e Tecnoloxía de Materiais), e pasou un ano de postdoctourado no Laboratorio de Produtos Forestais en Madison, EE.UU. en 1991.

Desde 2003 foi director do Wood Lab de Empa e profesor en ETH Zurich. En abril de 2011, foi nomeado profesor titular da Cátedra de Ciencias da Madeira na Universidade Técnica de Munich (TUM) e xefe do laboratorio de investigación de madeira de TUM. A súa actividade céntrase na ciencia dos materiais de madeira, aclara as relacións estrutura-propiedade dos polímeros da matriz da madeira e a súa interacción con polímeros non madeireiros para mellorar, tecnoloxías de adhesión, recubrimento e modificación.

En Ciencias ambientais, analiza a sustentabilidade de procesos e produtos da madeira e as industrias da construción e a súa eficiencia de recursos, modelando e transformando procesos en cascada e de fin de vida. 

English version

Klaus Richter studied wood science at the University of Hamburg and received his doctoral degree about a tree-ring research study on the Iberian Peninsula. From 1987 he worked as research scientist at Empa (Swiss Federal Lab for Material Science and Technology,
Switzerland), and spent a Post-Doc year at the Forest Products Lab in Madison, USA in 1991.

From 2003 he was head of Empa´s Wood Lab and lecturer at ETH Zurich. In April 2011, he was appointed full professor at the chair of Wood Science at Technical University of Munich (TUM) and head of TUMs wood research laboratory. His focus in wood material science
elucidates structure-property relationships of wood matrix polymers and their interaction to non-wood polymers to improve e.g. adhesion, coating and modification technologies. In environmental sciences, he analyses the sustainability of processes and products of wood and building industries and their resource efficiency, e.g. by modelling and transforming cascading and end-of-life processes. Since 2023 he is Professor emeritus and currently is member of the scientific advisory board for Bioeconomy to the German Government.


Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld

Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld

CEO

Homo Silvestris Europae - Francia

Profesional experimentado con máis de 25 anos de experiencia no sector forestal europeo e internacional, fundou Homo Silvestris Europae en 2021 en París, Francia. Como fundador desta empresa, converteuse nun asesor de confianza que proporciona experiencia e servizos a partes interesadas clave no sector forestal europeo.

Desde 2021, o Dr. Kleinschmit von Lengefeld contribúe activamente á iniciativa woodPoP, unha plataforma colaborativa para servizos públicos destinada a promover a madeira e os produtos a base de madeira no sector da construción. Ademais, é socio do proxecto HorizonEurope "Bio2REG", que comezou o 1 de xaneiro de 2024 e que se centra na promoción da bioeconomía nas rexións europeas.

A través da súa empresa, arraigada nunha extensa rede europea e internacional, organiza estudios de expertos con énfase especializado na adaptación aos efectos do cambio climático, empoderando ás rexións para desenvolver e promover a bioeconomía circular para o crecemento sostible.

É recoñecido pola súa experiencia na facilitación, animando e moderando conferencias temáticas e mesas redondas, aportando ideas valiosas e fomentando debates significativos en todos os niveis. A súa impresionante traxectoria profesional inclúe roles clave como Director de Operacións Internacionais en FCBA ata 2021 e Director de Innovación e Investigación en FCBA ata 2019. O seu compromiso para impulsar a innovación, a sustentabilidade e la colaboración dentro do sector forestal europeo é evidente nas súas contribucións.

English version

Dr. Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld, a seasoned professional with over 25 years of experience in the European and international forest-based sector, founded Homo Silvestris Europae in 2021 in Paris, France. As the founder of this company, he has become a trusted advisor, providing expertise and services to key stakeholders in the European forest-based sector. Since 2021, Dr. Kleinschmit von Lengefeld has actively contributed to the woodPoP initiative, a collaborative platform for public services aimed at promoting wood and wood-based products in the construction and building sector. Additionally, he serves as a partner in the HorizonEurope "Bio2REG" project, which commenced on January 1, 2024, focusing on promoting the bioeconomy in European regions. Through his company, rooted in a vast European and international network, he organizes expert studies with a specialized emphasis on adapting to climate change effects, empowering regions to develop and promote the circular bioeconomy for sustainable growth. Dr. Kleinschmit von Lengefeld is renowned for his facilitation expertise, animating and moderating thematic conferences and round table discussions, bringing valuable insights and fostering meaningful discussions on all levels. His impressive professional journey includes key roles such as Director of International Operations at FCBA until 2021 and Director for Innovation and Research at FCBA from 2011 to 2019. His commitment to driving innovation, sustainability, and collaboration within the European forest-based sector is evident in his diverse and impactful contributions.


María Brígida Fernández de Simón

María Brígida Fernández de Simón

Científico Titular

Instituto de Ciencias Forestais (INIA-CSIC) - España

A súa actividade científica (34 proxectos, 19 contratos con empresas, 89 publicacións, 5 libros), relacionouse sempre coa Química Agroforestal, en particular la caracterización química de produtos forestais, como carballo español de diferentes especies e procedencias, para o seu uso na industria enolóxica, incluíndo o seu comportamento na interacción con diferentes viños.

Os resultados obtidos permiten a esta madeira competir co carballo francés e americano, fomentando así labores silvícolas para obter pezas. Tamén madeira doutras especies (acacia, castiñeiro, cerdeira e freixo), definindo marcadores químicos de orixe botánica. Caracterización química de resina, madeira, cortiza, raíces e follas de especies forestais (eucalyptus, pinus, fagus, quercus, juniperus), en base a características funcionais e adaptativas a factores de estrés biótico y abiótico a escala de especie, individuo, xenotipo, órgano e ontoxenia.

English version

She has developed her scientific activity (34 projects, 19 contracts with companies, 89 publications, 5 books) related to Agroforestry Chemistry, particularly: i) Chemical characterization of forest products, such as Spanish oak from different species and origins in the wine industry, including its behaviour in interaction with different wines. The results enable the Spanish oak to compete with French and American oak wood, thus promoting silvicultural work to obtain staves. But also wood from other species (acacia, chestnut, cherry, and ash), defining chemical markers of botanical origin. ii) Chemical characterization of resin, wood, bark, roots, and leaves of forest species (eucalyptus, pine, beech, oak, juniper), based on functional and adaptive characteristics to biotic and abiotic stress factors at the species, individual, genotype, organ, and ontogeny scales.


Gonzalo Piñeiro Veiras

Gonzalo Piñeiro Veiras

Enxeñeiro Técnico Forestal 

Axencia Galega de la Industria Forestal (XERA) - España

Gonzalo Piñeiro Veiras, é Enxeñeiro Técnico Forestal na especialidade de industrias forestais e Grao en Enxeñaría Forestal pola Universidade de Vigo. Iniciou a súa actividade profesional como técnico na Federación de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia. Desde o ano 1999, desenvolve a súa actividade profesional como técnico da área de innovación e tecnoloxía do Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia, pasando a ser a persoa responsable da Unidade de Tecnoloxía entre os anos 2007-2013. Desde ese momento ocupa a praza de técnico na Axencia Galega da Industria Forestal, asignado ao centro de traballo de CIS-Madeira.

Durante a súa traxectoria ten participado en proxectos e asistencias técnicas con empresas, proxectos de I+D+i tanto a nivel rexional, nacional e europeo, en todo o campo de actividade da cadea monte-industria e especialmente no ámbito do aproveitamento, transformación e uso da madeira e da biomasa forestal.

English version

He is a Forest Technical Engineer specialized in Forest Industries and holds a bachelor’s degree in Forest Engineering from University of Vigo. He began his professional career as a technician at the Federation of sawmills and timber merchants of Galicia. Since 1999 he has been working as a technician in the innovation and technology area at the CIS Madeira, the Center of Innovation and Technological Services of Wood Industry, where he has overseen the Technology Unit from 2003 to 2007.

Since then, he has held the position of technician at the Galician Agency for the Forest Industry, assigned to the CIS-Madeira. He has participated in projects and technical assistance to several companies, R&D projects at regional, national, and European levels in all areas of the forest-industry chain, especially in the field of exploitation, transformation, and use of wood and forest biomass.


Xabier Bruña García

Xabier Bruña García

Técnico distrito

Xunta de Galicia - España

Doutor en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica (USC). É tamén Enxeñeiro Técnico Forestal (USC), Enxeñeiro Técnico Agrícola (USC), Enxeñeiro de Montes (USC) e diplomado en Educación Social (UNED) e conta co Diploma Directivo da Xunta de Galicia (EGAP).

Comezou a traballar profesionalmente no ano 1997, desenvolvendo distintos postos e tarefas vinculadas ao mundo rural en distintas empresas (Nortagro, grupo Losán, Sitey, Tragsa), incorporándose como funcionario da Xunta de Galicia no ano 2003. Dentro da administración desempeñou distintos postos: técnico de apoio no parque natural de O Invernadeiro, técnico de apoio de verán na comarca de Viana e no distrito Verín-Viana, xefe de montes e industrias forestais de Lugo, xefe de sección de caza e pesca de Lugo, xefe de sección na OAC Lugo, Técnico do distrito forestal IX Lugo-Sarria (posto que desempeña na actualidade).

Participou en máis de 100 actividades de formación (como relator, formador e director de cursos, seminarios e xornadas). É colaborador de ProEpla, grupo de investigación de planificación e proxectos da Escola Politécnica Superior de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou 30 artigos de prensa (dos cales 15 en revistas científicas tanto nacionais como internacionais) e 40 comunicacións científicas (en congresos nacionais e internacionais). Como investigador participou nun total de 10 proxectos de investigación e desenvolveu máis de 30 accións de transferencia tecnolóxica.

English version

He holds a PhDE in Regional Development and Economic Integration. He is also a Technical Forestry Engineer, an Agricultural Technical Engineer, and a Forestry Engineer all of them by USC. He also holds a degree in Social Education (UNED), as well as the Management Diploma from Xunta de Galicia Academy (EGAP).

He began his professional career in 1997, holding different positions related to the rural world in different companies (Nortagro, Losán group, Sitey, Tragsa), joining the Xunta de Galicia as a civil servant in 2003. Within the administration, he held various positions: support technician at O Invernadeiro Natural Park, summer support technician in the Viana region and the Verín-Viana district, head of forests and forest industries in Lugo, head of the hunting and fishing section in Lugo, section chief at the Lugo OAC, and Technician of the IX Lugo-Sarria forest district, a position that he currently holds.

He has participated in over 100 training activities (as a speaker, trainer, and course director for courses, seminars, and conferences). He is a collaborator of ProEpla, a research group on planning and projects at the Higher Technical School of Lugo at the University of Santiago de Compostela. He has published 30 newspaper articles (15 of them in scientific journals, both national and international) and 40 scientific communications (in national and international congresses). As a researcher, he has participated in a total of 10 research projects and has carried out over 30 technology transfer actions.


Pekka Ritvanen

Pekka Ritvanen

CTO

Avant Wood - Finlandia

Máster científico en Tecnoloxía de Automatización e Control de Procesos.
Conta con máis de 30 anos de experiencia en postos directivos internacionais no sector bancario e industrial. Ademais, atesoura 15 anos de experiencia empresarial tanto como investidor nas industrias do metal e a madeira como de responsable de innovación e tecnoloxía.

É ademais o maior accionista da empresa finesa, en clara fase de expansión, Avant Wood Oy, precursora na industria de tecnoloxía de procesos de modificación termomecánica da madeira, TMTM™.

English version

Master’s Scientific Degree in Automation Technology and Process Control. With over 30 years of experience in international executive positions in both the banking and industrial sectors, he also brings 15 years of entrepreneurial experience as both an investor in the metal and wood industries and as head of innovation and technology.

Furthermore, he is the largest shareholder of the Finnish company Avant Wood Oy, in phase of expansion. Avant Wood Oy is a pioneer in the wood processing technology industry, particularly in the field of thermomechanical modification of wood, known as TMTM™.


Oliver Kläusler

Oliver Kläuser

Director Xeral

ETH Swiss Wood Solutions AG - Suíza

Nacido en Solothurn (Suíza), estudou Ciencia e Tecnoloxía da Madeira en Hamburgo (Alemaña). Desenvolveu a súa etapa profesional na industria da chapa de madeira en EE.UU., República Checa e Suíza como enxeñeiro de I+D e director de proxectos. Liderou o desenvolvemento da tecnoloxía de produción de dous produtos innovadores de deseño automotriz elaborados a partir de chapas reconstituídas.

No ETH Zürich realizou o seu doutorado en Física da Madeira, centrándose na optimización do pegado de madeira para aplicacións de carga. Despois de varios anos como postdoctourado e líder dun grupo de investigación, fundou a spin-off de ETH "Swiss Wood Solutions AG" da que, desde 2017, é Director Xeral e membro do Consello de Administración.
No seu oitavo ano de actividade conta cun equipo de 12 empregados e o seu último produto desenvolvido é Timbercard, a primeira tarxeta de pago de madeira, certificada bancaria e sen plástico do mundo.

English version

Born in Solothurn, Switzerland, he studied Wood Science and Technology in Hamburg, Germany. He developed his professional career in the wood veneer industry in the USA, Czech Republic, and Switzerland as an R&D engineer and project manager. He led the development of production technology for two innovative automotive design products made from reconstituted veneers.

At ETH Zurich, he completed his PhD in Wood Physics, focusing on optimizing wood bonding for load-bearing applications. After several years as a postdoctoral researcher and research group leader, he founded the ETH spin-off "Swiss Wood Solutions AG," where he has been the CEO and a member of the Board of Directors since 2017.

In its eighth year of operation, the company has a team of 12 employees, and its latest product developed is Timbercard, the world's first certified wood payment card free of plastic.


Michael Kern

Michael Kern

Desenvolvedor de produto e Desenvolvemento de negocio

Latvijas Finieris – Letonia

Nacido en 1976 en Magdeburgo, Alemaña. Aprendizaxe e formación profesional no sector da madeira Klöpferholz. Os seus intereses sempre estiveron no eido dos produtos de madeira e ata 2015 traballou na venda de paneis a base de madeira e como xerente de sucursal. En 2015 cambiou o comercio pola industria. Empezou como Key Account Manager en Latvijas Finieris y leva dous anos traballando en Desenvolvemento de Produto e Desenvolvemento de Negocio.
O cambio a esta área bríndalle a oportunidade de responder aínda máis aos desexos dos clientes, así como ás tendencias e ideas. Tamén apoia e asesora aos arquitectos sobre as posibilidades de produtos e a súa sustentabilidade.

English version

Born in 1976 in Magdeburg, Germany. Professional training in the wood sector in Klöpferholz. Interested in the field of wood products, and until 2015, worked in the sales of wood-based panels and as a branch manager. In 2015, he transitioned from commerce to industry and started as a Key Account Manager at Latvijas Finieris in Product Development and Business Development areas for two years.

The shift into this area provides him with the opportunity to better respond to customer desires, as well as trends and ideas. He also supports architects by advising them on the possibilities of our products and their sustainability.


Ewellyn Capanema

Ewellyn Capanema

Científica principal

RISE – Suecia

Graduada na Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, cunha licenciatura en Química e un Doctorado en Ciencias, con especialización en Química da madeira/Química da lignina.

Algúns dos logros académicos son o desenvolvemento de métodos analíticos de última xeración na caracterización da lignina e a súa implementación nos fundamentos de varios procesos de conversión lignocelulósica, a elucidación da correlación entre a estrutura da lignina cos parámetros de procesamento e as relacións estrutura-rendemento en Aplicacións da lignina.

Ocupou altos cargos de I+D en empresas de biorrefinería en Canadá e EE. UU. centrándose no desenvolvemento de procesos e aplicacións industriais de ligninas e outros compoñentes da biomasa.

English version

She graduated from the Federal University of Minas Gerais, Brazil, with a bachelor’s degree in chemistry and a Doctorate in Science, specializing in Wood Chemistry/Lignin Chemistry.
Some of her academic achievements include the development of state-of-the-art analytical methods for lignin characterization and their implementation in the fundamentals of various lignocellulosic conversion processes, the elucidation of the correlation between lignin structure with processing parameters, and structure-performance relationships in lignin applications. She has held senior R&D positions at biorefinery companies in Canada and the USA, focusing on the development of processes and industrial applications of lignins and other biomass components.


Mercedes Rois Díaz

Mercedes Rois Díaz

Directora da Área de Innovación Forestal

Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) - España

Mercedes Rois Díaz é Directora da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA). É Doutora Enxeñeira de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela USC. Traballou preto de 20 anos no Instituto Forestal Europeo en Barcelona e Finlandia, e exerceu como consultora independente durante ano e medio.

A súa principal actividade investigadora desenvolveuse no campo dos sistemas agroforestais e a transferencia de resultados científicos a xestores forestais, con especial énfase na bioeconomía circular. Tamén estivo traballando en temas como o impacto da innovación social nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ou como a dixitalización apoia o desenvolvemento do sector forestal. Os resultados destas investigacións publicáronse en revistas científicas internacionais. Actualmente como Directora de Innovación Forestal ten o reto de acompañar á industria forestal galega na súa traxectoria innovadora.

English version

Mercedes Rois Díaz is the Director of the Forestry Innovation Area at the Axencia Galega da Industria Forestal (XERA). She holds a PhD in Forestry Engineering from the University of Santiago de Compostela (USC).
She worked for nearly 20 years at the European Forest Institute in Barcelona and Finland and as an independent consultant for a year and a half.
Her main research activity has been related to agroforestry systems and the transfer of scientific results to forest managers, with a special emphasis on circular bioeconomy. She has also been working on topics such as the impact of social innovation on the Sustainable Development Goals or how digitization supports the development of the forestry sector. The results of these research projects have been published in different international scientific journals.
Currently, as Director of Forestry Innovation, she faces the challenge of accompanying the Galician forestry industry in its innovative journey.


Anne Toppinen

Anne Toppinen

Profesora e Vicedecana de Investigación

Facultade de Agricultura e Silvicultura, Universidade de Helsinki - Finlandia

Anne Toppinen é profesora de economía e negocios forestais desde 2008. Os seus intereses de investigación céntranse na xestión empresarial responsable, os novos modelos de negocio de base biolóxica e as vías de sustentabilidade, así como a resiliencia das redes de valor baseadas na madeira.

Ademais, é membro da Academia Finlandesa de Ciencias e Letras e membro do Consello Finés de Investigación en Biociencias, Saúde e Medioambiente. Lidera o paquete de traballo 5 en RESONATE.

English version

Anne Toppinen is Professor in forest economics and business since 2008. Her research interests focus on responsible business management, new bio-based business models and sustainability pathways, as well as resilience of wood-based value networks. She is Member of the Finnish Academy of Science and Letters, Member of Finnish Research Council of Biosciences, Health and Environment. She is leading Work package 5 in RESONATE.


Alice Ludvig

Alice Ludvig

Investigadora

Instituto de Política Forestal, Ambiental e de Recursos Naturais da Universidade BOKU – Austria

Dr. Alice Ludvig é investigadora principal do Instituto de Política Forestal, Ambiental e de Recursos Naturais da Universidade BOKU e é investigadora principal do Instituto Forestal Europeo (EFI) – Rede de Investigación de Políticas Forestais en Viena desde 2012.

A súa investigación céntrase na análise de políticas, ciencia política, métodos cualitativos e innovación no sector forestal. Obtivo a súa Venia Dozendi en Ciencias Políticas Comparadas da Universidade BOKU en 2023.

English version

PD Dr. Alice Ludvig is a senior researcher at the Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy at BOKU University and a senior researcher at the European Forest Institute (EFI) – Forest Policy Research Network in Vienna since 2012. Her research focuses on policy analysis, comparative political science, qualitative methods and innovation in forestry. She has obtained her Venia Dozendi in Comparative Political Science from BOKU University in 2023.


Jette Bredahl Jacobsen

Jette Bredahl Jacobsen

Profesora universitaria

Universidade de Copenhague - Dinamarca

Jette Bredahl Jacobsen é profesora de economía ambiental e de recursos na Universidade de Copenhague en Dinamarca. Ten experiencia en silvicultura e actualmente traballa con servizos ecosistémicos tanto xa comercializados como non comercializados.

A toma de decisións en condicións de incerteza foi un dos seus intereses ao longo da súa carreira e presentará traballos sobre como aumentar a resiliencia da silvicultura analizando non só o bosque en si, senón tamén os requisitos da sociedade. Farao presentando a chamada escaleira de resiliencia da demanda desenvolvida no proxecto RESONATE.

English version

Jette Bredahl Jacobsen is professor in environmental and resource economics at University of Copenhagen in Denmark. She has a forestry background and is today working with both marketed and non-marketed ecosystem services. Decision making under uncertainty has been one of her interest throughout her career, and she will present work on how to increase resilience of forestry by looking not only at the forest itself, but also at the requirements from society’s side. She will do so by presenting a so-called demand resilience ladder developed in the RESONATE project.


Janni Kunttu

Janni Kunttu

Investigadora postdoutoral

INSTITUCIÓN Universidade de Helsinki - Finlandia

A Doutora Janni Kunttu é investigadora postdoutoral na Universidade de Helsinki. Kunttu forma parte do equipo da Universidade de Helsinki no proxecto RESONATE, que ten como obxectivo mellorar a resiliencia a través de respostas naturais e socioeconómicas.

Especializouse na previsión de mercados cambiantes e os seus impactos na sustentabilidade. Kunttu ten máis de seis anos de experiencia en avaliación de cadeas de valor, métodos de escenarios e apoio a políticas.

English version

Dr. Janni Kunttu is a postdoc researcher at the University of Helsinki. Kunttu is a part of Helsinki University team in the RESONATE-project, which aims to enhance resilience through natural and socio-economic responses. She has specialized in foresighting changing markets and their sustainability impacts. Kunttu has a over 6-year experience of value chain assessment, scenario methods and policy support.


Carmen Gayoso Montenegro

Carmen Gayoso Montenegro

Xerente e Presidenta

Maderas Gayoso SL e LUGOMADERA - España

Técnico de Medio Ambiente e Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais. Desde 2018 desenvolve a súa actividade profesional en Maderas Gayoso SL, empresa dedicada a traballos forestais e serrado de madeira de frondosas, especialmente castaño, actualmente como xerente da compañía.

É ademais a Presidenta da Asociación Provincial de Empresarios da primeira Transformación da Madeira de Lugo (Lugomadera).

English version

She is an Environmental Technician and Higher Technician in Occupational Risk Prevention. Since 2018, she has been working at Maderas Gayoso, a company dedicated to forestry works and sawing of hardwoods, specially focused on chestnut where she is currently the Managing Director.

She is also the President of the Provincial Association of Companies of the First Wood Transformation in Lugo, known as Lugomadera..


Gabriel Fernández Rodríguez

Gabriel Fernández Rodríguez

Xerente 

Maderbar SL - España

Gabriel Fernández é un profesional con máis 20 anos de experiencia no sector forestal.

Comezou a súa carreira en Tragsa como TAP en incendios e obra forestal, onde adquiriu un amplo coñecemento na xestión e prevención de incendios en áreas forestais.

En 2012 converteuse en encargado do serradoiro familiar e en 2017 asumiu a xerencia. Maderbar conta con máis de 70 anos de historia no serrado e comercio de madeiras frondosas. Gracias á súa experiencia e liderado, Gabriel foi quen de consolidar e expandir o negocio familiar, mantendo altos estándares de calidade e sustentabilidade na produción de madeira.

English version

Gabriel Fernández is a professional with over 20 years of experience in the forestry sector. His career began at Tragsa company as a TAP in forest fires and works, where he acquired an extensive knowledge in the management and prevention of fires in forest areas. 
Years later, he took over the management of the family sawmill with over 70 years of history in sawing and trading of hardwoods. Thanks to his experience and leadership, Gabriel has consolidated and expanded the family business, maintaining the quality and sustainability standards in wood production..


José Catoira

José Catoira

Luthier

Catoira Luthier - España

José Catoira é luthier e adícase á construcción e restauración de instrumentos da familia do violino. Formado na Newark School of Violin Making de Inglaterra, ten o seu propio estudio na cidade da Coruña desde o ano 2011. 

Divide o tempo entre A Coruña e Cremona, Italia, onde comparte un espazo de traballo cooperativo onde o foco está na creación de copias de instrumentos do período clásico italiano.

English version

José Catoira is a luthier focused on the creation and restoration of the violin family instruments. He has studied at the Newark School of Violin Making in England, ands ince 2011, he has his own studio in the city of A Coruña. He divides his time between his studio in A Coruña and a cooperative workspace he shares in Cremona, Italy, focusing on creating replicas of instruments from the classical Italian period.


María Tubío Vilasuso

María Tubío Vilasuso

Local Manager

Nefab Pontevedra S.L. - España

Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, cursou a especialidade de Relacións Internacionais pola Universidade de Lodz (Polonia). Máster en Dirección e Xestión de Comercio Exterior da Universidade Santiago de Compostela e MBA pola Universidade Intercontinental da Empresa. É ademais, Técnico Superior en Prevención Riscos Laborais, Xestor de sistemas integrados de Calidade e Medio Ambiente.

En canto a cargos de responsabilidade profesional destaca a súa condición de membro electo do Pleno do “Consello Regulador Mexillón de Galicia”, consecución da “Denominación de Orixe Protexida” como primeiro produto do mar en Europa en obtela; membro do Consello de Administración “Musselia Galicia, S.L.” creada mediante a asociación dun grupo de empresas do sector do mar a través dun Plan Sectorial dependente da por aquel entón “Consellería do Mar” e o ICEX; Directora de Exportación do Cocedeiro Barrañamar S.L. Empresa dedicada á transformación e comercialización de produtos do mar conxelados.

Ademais é Site Manager de Nefab Pontevedra S.L., empresa pertencente ao Grupo Nefab, multinacional sueca especializada en aforrar recursos ambientais e financieiros optimizando as cadeas de subministro. Xunto cos nosos clientes conseguimos estes aforros creando solucións de embalaxe e loxística máis intelixentes, respectando sempre ás persoas e cumprindo os máis altos estándares éticos. Isto contribue a lograr un futuro mellor, tanto para os nosos clientes e para o medioambiente como para a sociedade en xeral.

English version

Bachelor’s degree in political science and public administration from the University of Santiago de Compostela, with specialization in International Relations from the University of Lodz, Poland. Master’s degree in foreign Trade Management and Direction from the University of Santiago de Compostela and MBA from the Intercontinental University of Business. She is also a Higher Technician in Occupational Risk Prevention and Manager of Integrated Quality and Environmental Management Systems. 
She is an elected member of the Plenary of the "Consello Regulador Mejillón de Galicia," achieving the "Protected Designation of Origin" as the first seafood product in Europe. She is also a member of the Board of Directors of the company Musselia Galicia, created through the association of several companies in the seafood sector through a Sectorial Plan withimnthe frame of the Consellería do Mar and the ICEX. She is the Export Director of Cocedero Barrañamar, a company dedicated to the processing and marketing of frozen seafood products.
Additionally, she is the Site Manager of Nefab Pontevedta, a company belonging to the Nefab Group, a Swedish multinational specialized in saving environmental and financial resources by optimizing supply chains. 
The aim of the company is to achieve savings by creating smarter packaging and logistics solutions, always respecting people and meeting the highest ethical standards. This contributes to a better future, both for clients and environment and finally society in general.


Noelia Méndez

Noelia Méndez

Enxeñeira de Montes

LUGOMADERA - España

Titulada en Enxeñaría Técnica Forestal, especialidade en Industrias Forestais, pola Universidade de Vigo (UVIGO); titulada en Enxeñaría de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela (USC); Premio Extraordinario Fin de Carreira (Xunta de Galicia) e Premio Extraordinario de Enxeñaría de Montes (Escola Politécnica Superior de Lugo). É ademais Técnica de prevención de riscos laborais (PRL) de nivel superior, coas especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía aplicada e Máster universitario en Enerxía e Sustentabilidade pola Universidade de VIGO (UVIGO).

Desde 2014 desenvolve a súa actividade en LUGOMADERA (Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo) como enxeñeira de montes, desempeñando o cargo de responsable do Grupo de Certificación de Xestión Forestal Sostible e Cadea de Custodia, baixo os sistemas de certificación FSC® y PEFC, así como marca de garantía de orixe Pino de Galicia e certificación SURE (Sustainable Resources Verification Scheme).

English version

Graduated in Technical Forestry Engineering, specializing in Forest Industries, from the University of Vigo (UVIGO). Graduated in Forestry Engineering from the University of Santiago de Compostela (USC). Extraordinary End-of-Degree Award (Xunta de Galicia) and the Extraordinary Forestry Engineering Award (Escola Politécnica Superior de Lugo). She is also a senior-level Occupational Risk Prevention Technician (PRL), specializing in workplace safety, industrial hygiene, ergonomics and applied psychosociology.  Master's degree in Energy and Sustainability from the University of Vigo (UVIGO).

From 2014 to the present, she has been working at LUGOMADERA (Provincial Association of Entrepreneurs of the First Wood Processing in Lugo) as a forestry engineer, serving as the head of the Sustainable Forest Management and Chain of Custody Certification Group, under the FSC® and PEFC certification systems, as well as the Pino de Galicia origin guarantee mark and SURE (Sustainable Resources Verification Scheme) certification.


Isabel Puentes Berdasco

Isabel Puentes Berdasco

Directora Área de Promoción e Calidade

Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) - España

Enxeñeira Forestal con máis de 15 anos de experiencia vinculada, a nivel sectorial, á cadea monte-industria galega.

Desde 2019, directora del Área de Promoción e Calidade na Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) da Xunta de Galicia.

English version

She is a Forestry Engineer with over 15 years of experience linked, at the sectorial level, to the Galician forest-industry chain.
Since 2019, she has been the Director of the Promotion and Quality Area at the Galician Forest Industry Agency (XERA) of the Xunta de Galicia.


Hugo Rodríguez García

Hugo Rodríguez García

CEO e Director Técnico 

AMETLAM S.L. - España

Enxeñeiro Forestal experto en Planificación e Xestión do territorio. Experto en Sistemas de Información xeográfica e tecnoloxía LIDAR.

15 anos de experiencia como Delegado acreditado de obras forestales, medioambientais e enxeñaría hidráulica. 10 anos de experiencia como Xestor e Asesor Forestal en montes particulares de Galicia (Xestor de + 17.000 has). 10 anos de experiencia en campañas de prevención e extinción de incendios forestais e en Planificación de áreas de xestión de biomasa para empresas de xeración eléctrica. Unha década como Perito Xudicial e 3 anos como Auditor interno en Certificación Forestal Sustentable PEFC/FSC.

English version

He is a Forestry Engineer specialized in Territorial Planning and Management. He is also an expert in Geographic Information Systems and LIDAR technology. He possesses 15 years of experience as an accredited delegate for forestry, environmental, and hydraulic engineering works. He has 10 years of experience as a Manager and Forestry Advisor in private forests in Galicia (Managing +17,000 hectares) and 10 years of experience in wildfire prevention and firefighting campaigns, as well as in planning biomass management areas for electricity generation companies. He has also a decade of experience as a judicial expert and 3 years as an Internal Auditor in Sustainable Forest Certification PEFC/FSC.


Carlos Iglesias Dapena

Carlos Iglesias

Responsable de aproveitamentos forestais e xestión forestal

FINSA – España

Toda a súa carreira profesional está vencellada ao sector forestal.  

Desde o ano 2003 formou parte do equipo de persoas da área forestal de FINSA, realizando tarefas en ámbitos como: Seguridade e saúde nos aproveitamentos forestais; Certificación da xestión forestal e cadea de custodia; Xestión de compras de madeira en pé e dos aproveitamentos forestais; Dixitalización de procesos de compra de madeira, aproveitamento forestal e transporte de madeira; Xestión do patrimonio forestal de FINSA e convenios de xestión forestal con terceiros.

English version

Has developed his entire professional career to the forestry sector. Since 2003, he has been part of the forestry team at Finsa, in areas such as: Safety and health in forestry operations; Certification of forest management and chain of custody; Management of timber purchases and forest exploitation; Digitalization of timber purchasing processes, forest management, and timber transportation; Management of Finsa's forest assets and forest management agreements with third parties.


Maria Kiefer-Polz

Maria Kiefer-Polz

Vicepresidenta

Organización Europea da industria do Serradoiro (EOS) - Austria

Estudiou na Universidade de Economía e Negocios de Viena e na Universidade de Illinois Urbana-Champaign. Profesional e experta do sector, é membro do Comité de madeiras macizas da Asociación Austríaca da Industria da Madeira.

Ademais, é membro da Organización Europea da industria do Serradoiro (EOS). En 2019, no marco da Asemblea Xeral, foi reelexida por unanimidade como Vicepresidenta.

Conta cunha dilatada experiencia e ten participado como experta en distintos foros e conferencias. 

English version

She studied at the Vienna Economy and Business University and at the University of Illinois Urbana- Champaign. She is an expert and a member of the Solid Wood Committee at the Austrian Association for the Wood Industry.

Additionally, she is a member of the European Organization of the Sawmill Industry (EOS) and was reelected unanimously as the VP within the General Assembly in 2019.

Thanks to her wide experience in the sector, she has been featured as expert in several forums and conferences.


Véronique Vela Rodriguez

Veronique Vela

Adxunta de silvicultura e industria forestal

Ministerio de Agricultura e Soberanía Alimentaria - Francia

Licenciada con dúas mestrías en Dereito (Dereito agrario e sectores agroalimentarios e Dereito da construción e urbanismo). Comezou a súa carreira administrativa en oficinas agrarias (ONILAIT - OFIVAL), pasou a ocupar o cargo de controlador in situ dos beneficiarios da axuda ao desenvolvemento rural cofinanciada polo FEOGA e despois incorporouse á administración central do Ministerio ocupando diferentes cargos: xerente de proxectos sobre medidas agroambientais, xerente de proxectos sobre préstamos subsidiados e riscos sanitarios e ambientais na agricultura, control interno e desempeño, sistemas de información forestal.

English version

Bachelor’s degree in law with two Master's degrees in Agrarian Law and Agri-food Sectors, and Construction and Urban Planning Law. She began her administrative career in agricultural offices (ONILAIT - OFIVAL), then moved on to the position of on-site controller for beneficiaries of rural development aid co-financed by the EAGGF, and later joined the central administration of the Ministry, holding different positions: project manager for agro-environmental actions, project manager for subsidized loans and health and environmental risks in agriculture, internal control and performance, and forest information systems.


Vincent Defays

Vincent Defays

Responsable de Desenvolvemento Económico

Filière Bois Wallonie - Bélxica

Vincent Defays ten 29 anos e gradouse bioinxeñaría en xestión forestal e de áreas naturais pola UCLouvain (Bélxica). Iniciou a súa carreira profesional no centro belga de información técnica e promoción da madeira e o seu uso (Hout Info Bois).

Alí realizou un estudio sobre o estado do sector dos serradoiros en Bélxica e despois traballou para unha empresa de tratamento de madeira (Durwood) desenvolvendo un proxecto para un tratamento alternativo de especies de madeira locais.

Desde 2022 traballa en Filière Bois Wallonie, unha organización que ten por misión aumentar o valor engadido da madeira producida de forma sustentable mediante o procesamento e a valorización da madeira en Valonia. Empezou coordinando un proxecto de valorización das madeiras duras e actualmente é responsable de desenvolvemento económico do sector madeireiro de Valonia.

English version

Vincent Defays is 29 years old and graduated from UCLouvain (Belgium) with a bioengineering degree in forest and natural area management. He started his professional career at the Belgian center for technical information and promotion of wood and its use (Hout Info Bois).

There he carried out a survey on the state of the sawmill sector in Belgium, and then, worked for a wood treatment company (Durwood) developing a project for an alternative treatment of local species of wood. 

Since 2022, he has been working for Filière Bois Wallonie, an organization whose mission is to increase the added value of sustainably produced wood by processing and valorization of wood in Wallonia. He began by coordinating a project of hardwoods valorization, and is currently responsible for the economic development of Wallonia wood sector. 


Fermín Olabe Velasco

Fermín Olabe Velasco

Enxeñeiro de Montes

Universidade de Dublín – Irlanda

Enxeñeiro de Montes pola Universidade de Dublin (Irlanda) con proxecto fin de carrera na Universidade de Wageningen (Países Baixos). Ocupou diversos postos no Goberno de Navarra, entre eles a Xefatura de Xestión Forestal. Desde o ano 2013 ostenta o cargo de Director asumindo en todo este período as competencias en materia forestal. Entre outros postos foi profesor asociado na Escola de Arquitectura da Universidade de Navarra, membro do Board of Directors de PEFC Internacional e responsable do grupo de Planificación forestal da Sociedade Española de Ciencias Forestais. Autor de numerosos artigos, publicacións e ponencias..

English version

Forest Engineer from the University of Dublin with a final project at Wageningen University. He has held several positions at Government of Navarra, including Head of Forest Management. Since 2013, he is the Director, assuming forestry responsibilities throughout this period. Among other positions, he has been an associate professor at the School of Architecture of the University of Navarra, a member of the Board of Directors of PEFC International, and responsible for the forest planning group of the Spanish Society of Forest Sciences. He is also author of different articles, publications, and conferences.